PAGATTERWEEK

 

We hopen op een alternatief programma.
Houd onze website in de gaten!

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR PAGATTERWEEK 2020

HANDIGE, STERKE PAPA'S EN MAMA'S GEZOCHT

LEIDING PAGATTERDAGEN GEZOCHT

REGLEMENT

1. Deelname

Deelname staat open voor alle kinderen woonachtig in Reusel. In het activiteitenoverzicht 2020 kunt u lezen voor welke leeftijdsgroep een bepaalde activiteit georganiseerd wordt.

 

2. Aanmelding

De aanmelding kan uitsluitend geschieden op: maandag 11 mei en dinsdag 12 mei en wel in het cafégedeelte van Cultureel Centrum de Kei, Kerkplein 69 te Reusel tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier ingeleverd te worden. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

3. Betaling

Bij de aanmelding dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan. In het activiteitenoverzicht 2020 staan de prijzen van de diverse activiteiten vermeld. Als er niet wordt deelgenomen, terwijl er wel is ingeschreven, dan vindt er geen restitutie plaats.

 

4. Groepsindeling

De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

5. Aanvang

De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn op de plaats die daarvoor in het programma overzicht staat vermeld.

 

6. Gedrag

De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel. Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

7. Gevonden en verloren voorwerpen

Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 641779 of 06-22646333.

 

8. Aansprakelijkheid

Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

9. Slotbepaling

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen.